ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการมานะ

โปรดอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ


ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการมานะ โดย บริษัท พอสซาบิลิตี้ จำกัด ภายใต้ชื่อทีมงาน SCHOOL SOLUTIONS ("ทีมงาน") โดยตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ("เงื่อนไขการใช้บริการ") ดังต่อไปนี้

 1. ในการใช้บริการมานะ ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครเป็นผู้ใช้บริการ LINE Messenger ของบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“LINE Messenger”) และเพิ่ม “มานะ” (“@mana.school”) เป็นเพื่อนในกลุ่ม LINE Messenger ที่ประสงค์จะใช้บริการ โดยสามารถทำรายการต่างๆ เช่น จัดเก็บข้อมูลนักเรียน ประกาศหรือสื่อสารต่างๆ บันทึกและติดตามรายการการบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ ตามที่ทีมงานเปิดให้บริการ และภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข ระยะเวลา ช่องทาง และแบบวิธีการของแต่ละรายการ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่ทีมงานกำหนด โดยผู้ใช้บริการจะต้องใช้ข้อความที่สุภาพ และมีความชัดเจนเพียงพอในการใช้บริการของทีมงาน
 2. การใช้รหัสประจำตัว และ/หรือรหัสผ่าน และ/หรือรหัส One Time Password (OTP) และ/หรือเครื่องมืออื่นใดที่ผู้ใช้บริการใช้เป็นเครื่องมือในการ Log in เข้าใช้บริการ LINE Messenger (“รหัสประจำตัว”) เพื่อใช้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
  1. หากการใช้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ทีมงานได้กำหนดให้จะต้องใช้บริการผ่านรหัสประจำตัวแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องระบุรหัสประจำตัวตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ทีมงานกำหนดสำหรับการใช้บริการผ่านช่องทางนั้นๆ
  2. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสประจำตัวไว้ในที่ปลอดภัยและถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น การเปิดเผย/มอบรหัสประจำตัวให้บุคคลอื่น ถือเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หากเกิดความเสียหายประการใด จากการที่ผู้ใช้บริการเปิดเผยหรือกระทำการใดๆ จนทำให้บุคคลอื่นล่วงรู้ หรือได้รับรหัสประจำตัว หรือรหัสประจำตัวสูญหายหรือถูกโจรกรรม ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นก่อนที่ผู้ใช้บริการจะดำเนินการอายัด หรือระงับการใช้รหัสประจำตัวนั้น
  3. การกระทำใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การสมัครและใช้บริการต่างๆ การตรวจสอบ/พิสูจน์ตัวตน การอนุมัติการทำรายการต่างๆ การให้ข้อมูลใดๆ ให้แก่ทีมงาน การตกลงยอมรับ/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข/บริการ/อัตราค่าธรรมเนียม ของการใช้บริการต่างๆ ทั้งของทีมงานและ/หรือของบุคคล/นิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง หรือเป็นการกระทำของบุคคลอื่นใด หากได้กระทำไปโดยการใช้รหัสประจำตัวแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และให้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนหนึ่งได้กระทำโดยผู้ใช้บริการเอง รวมทั้งให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ใช้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ทีมงานเพื่อเป็นหลักฐานในการทำรายการในครั้งนั้นๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว นับตั้งแต่เวลาที่มีการยืนยันทำรายการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถทำรายการได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรือมอบให้แก่ทีมงานอีก เว้นแต่ทีมงานกำหนดเป็นอย่างอื่น
 3. ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ใดๆ ของทีมงาน รวมถึง ศาล และหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจ (แล้วแต่กรณี) ทั้งที่มีอยู่แล้วขณะนี้และ/หรือจะมีขึ้นในภายหน้า (ซึ่งต่อไปนี้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการตกลงว่า ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงนั้นทันทีตามที่ทีมงานจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จนเป็นเหตุให้ทีมงานถูกเรียกค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หากมี) ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ทีมงานโดยพลัน
 4. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ทีมงานเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเพื่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ การดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผู้อื่นดำเนินการแทนทีมงานเพื่อสนับสนุนการให้บริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร เป็นต้น การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ และ/หรือการจัดการข้อร้องเรียน นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ทีมงานเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของทีมงาน ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ/หน้าที่ ผู้รับโอนสิทธิ/หน้าที่ และ/หรือผู้ให้บริการ Cloud Computing และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากทีมงานดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของทีมงาน https://mana.school/th/documentation/privacy-policies.html ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใด เช่น บุตรหลานภายในปกครอง แก่ทีมงานเพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่นดังกล่าว หรือได้อาศัยหลักเกณฑ์อื่นทางกฎหมายในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าวแก่ทีมงาน และได้แจ้งให้บุคคลอื่นดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นแล้ว
 5. เว้นแต่ทีมงานจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ หรือในกรณีที่มีเหตุที่ต้องระงับการดำเนินการภายใต้บริการมานะนี้ เป็นการชั่วคราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงับการดำเนินการดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อที่ทีมงาน SCHOOL SOLUTIONS ได้ที่ LINE : @mana.support หรือโทร. 063-446-8691 ในเวลาทำการ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.) หรือช่องทางอื่นที่ทีมงานกำหนด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้ใช้บริการดำเนินการต่างๆ ตามกระบวนการที่ทีมงานกำหนดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทีมงานจะดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบ/แก้ไขข้อผิดพลาด ระงับการดำเนินการ หรือยกเลิกระงับการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ทีมงานได้แจ้งแก่ผู้ใช้บริการทราบ ทั้งนี้ ทีมงานขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อคำร้องขอใดๆที่ขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 6. หากผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้งาน/มีการเปลี่ยน/ยกเลิก/ไม่ได้ครอบครอง บัญชีการใช้งาน LINE Messenger (LINE Account) ที่ผูกอยู่กับบริการมานะ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่แจ้งให้ทีมงานทราบเพื่อระงับการใช้บริการทันทีตามกระบวนการของทีมงาน โดยทีมงานไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวหรือรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนที่ทีมงานจะระงับการใช้บริการเสร็จสิ้น ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่แจ้งให้ทีมงานทราบและมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่ากับทีมงานหรือบุคคลใดก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวทั้งสิ้นทุกประการ
 7. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร
  1. ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าตอบแทนการใช้บริการไม่ว่าจะเรียกว่าค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือชื่ออื่นใด ให้แก่ทีมงาน ภายในกำหนดเวลาชำระของค่าตอบแทนนั้นๆ
  2. ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ (หากมี) แต่เพียงฝ่ายเดียว
  3. หากทีมงานจำต้องทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามวรรคก่อนแทนผู้ใช้บริการไปก่อน ผู้ใช้บริการตกลงชำระคืนให้แก่ทีมงานโดยพลัน

 8. ผู้ใช้บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใด ๆ ที่ปรากฏ และ/หรือที่ได้มีการจัดส่งมาให้ทีมงาน ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบหรือช่องทางใดก็ตาม และไม่ว่าจะส่งด้วยตัวผู้ใช้บริการเอง หรือผ่านบุคคลใดๆ ก็ตามผ่านรหัสประจำตัว มีความครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง และเป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่ทีมงานสามารถนำมาใช้ในการให้บริการและนำมาปรับปรุงข้อมูลในระบบของทีมงานให้เป็นปัจจุบันได้ โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการมานะ
 9. หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะสอบถามหรือ ขอแก้ไขข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ โทรศัพท์หมายเลข 063-446-8691
 10. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1. หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อผู้ใช้บริการให้ความยินยอม
  2. หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ทีมงานมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ทีมงานเห็นสมควร โดยหากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการ (เช่น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ) ทีมงานแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
  3. หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กำหนดให้ทีมงานต้องดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ทีมงานปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้
 11. ทีมงานมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือยกเลิกบริการต่างๆ ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการตกลงว่าทีมงานมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกการให้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที ตามที่ทีมงานเห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และทีมงานไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว
  1. ข้อมูล รายละเอียด คำรับรองหรือคำยืนยันใดๆ ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้แก่ทีมงาน ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ
  2. ปรากฏข้อเท็จจริงที่ทีมงานเชื่อได้ว่า ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการแจ้งแก่ทีมงานให้ดำเนินการ หรือการใช้บริการมานะของผู้ใช้บริการอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคุณเกิดขึ้น หรืออาจกระทบต่อสิทธิของทีมงานหรือบุคคลอื่น หรือมีความเสี่ยงว่าผู้ใช้บริการอาจมีวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ หรือทีมงานเห็นว่าเป็นการกระทำโดยหรือมีแนวโน้มที่จะกระทำโดยมิจฉาชีพ หรือเป็นการกระทำที่มีลักษณะที่ผิดปกติ หรืออาจทำให้ทีมงานปฏิบัติผิดกฎหมาย หรืออาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทีมงาน
  3. ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ซึ่งรวมถึงการไม่ชำระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร (หากมี) ที่เกิดขึ้นด้วย
  4. มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นอันทำให้ทีมงานเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการหรือความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการเสียชีวิต หรือผู้ใช้บริการเลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน หรือถูกระงับไม่ให้ดำเนินธุรกิจ หรือมีการชำระบัญชี
  5. ทีมงานต้องปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กฎหมาย คำสั่งและ/หรือการขอความร่วมมือของศาล หรือของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
  6. ผู้ใช้บริการไม่มีความเคลื่อนไหวบนบริการมานะ หรือไม่มีการทำรายการ หรือใช้งานใดๆ เป็นระยะเวลาที่อาจพิจารณาได้ว่า ผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการมานะต่อไป
 12. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะยกเลิกการใช้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องทำการยกเลิกบริการด้วยตนเองผ่านทาง LINE Messenger และดำเนินการต่างๆ ตามขั้นตอนที่ระบุใน LINE Messenger
 13. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นใดอันทำให้ทีมงานไม่สามารถดำเนินการให้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ทีมงานพิจารณาให้บริการ หรือดำเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การให้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้
 14. เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้